Rostlinná výroba

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov obhospodařuje 2809 ha zemědělské půdy. Z toho 1836 ha zabírá orná půda a 969 ha trvalé travní porosty. V rostlinné výrobě se podnik zaměřuje na pěstování plodin, kterými pokryje především vlastní potřebu krmení. Rovněž se zaměřuje na tržní plodiny. Největší plochy pěstování zabírá pšenice ozimá (500 ha) a silážní kukuřice (500 ha), dalšími pěstovanými plodinami jsou řepka ozimá (350 ha), ječmen ozimý (150 ha), luskoobilné směsky (100 ha), jetel (50 ha) a pícninářské žito.

Živočišná výroba

Hlavním odvětvím živočišné výroby ZOD Mrákov je chov skotu. Zaměřujeme se na mléčnou produkci. Chováme plemeno Holštýn (H100 a R100). Základní stádo čítá 1250 kusů dojnic, plus mladý dobytek, vysokobřezí jalovice a býci na výkrm. Celkově máme cca 3500 ks skotu. Produkční stádo je rozděleno do tří produkčních stájí – farma Starý Klíčov (800 kusů), farma Tlumačov (250 kusů).

V chovu máme uzavřený obrat stáda,ale mladé býčky ve věku 5 týdnů prodáváme do zahraničí a nakupujeme mladé zástavové býčky, masných plemen, ve váze 250–300 kg. Ti jsou vykrmováni pouze pro potřebu vlastních jatek. Přebytečné vysokobřezí jalovice postupujeme k prodeji.
Kromě masných býků pro potřeby jatek vykrmujeme i prasata. Nakupujeme 100 selat měsíčně od tuzemských dodavatelů a vykrmujeme je do porážkové hmotnosti 115-120 kg. Prasata nabízíme k prodeji v jakékoli fázi výkrmu, od selete, až do porážkové hmotnosti. A to jak živá, tak poražená.